Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen


Artikel 1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Dappr Marketing en Dappr Online (KvK 04063416) en Dappr Merk (KvK 68664893), hierna te noemen "Dappr", op alle door Dappr gesloten overeenkomsten en op alle door Dappr verrichte handelingen en/of diensten.Deze voorwaarden zullen worden geacht aan een opdrachtgever bekend te zijn en tussen Dappr en opdrachtgever te zijn overeengekomen, zodra opdrachtgever enig geschrift heeft ontvangen, waarop wordt verwezen naar deze voorwaarden.

Artikel 2. Van deze voorwaarden afwijkende nadere overeenkomsten of bepalingen, zijn alleen verbindend indien deze door Dappr schriftelijk zijn bevestigd aan opdrachtgever. Eventueel overeengekomen, van deze voorwaarden afwijkende, bepalingen geven de opdrachtgever geen recht op toepassing van die bepalingen bij toekomstige opdrachten. Onder "opdrachtgever" wordt verstaan degene die aan Dappr werkzaamheden opdraagt (c.q. Dappr verzoekt een offerte uit te brengen ofwel een ontwerp te vervaardigen).

Aanbiedingen en tarieven


Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Alle offertes zijn gebaseerd op de lonen en tarieven, geldend op de dag van deze aanbieding, terwijl de prijzen exclusief BTW zijn. Prijsverhogingen, als gevolg van gewijzigde belastingen, sociale lasten of wettelijke maatregelen, opkomende na het tijdstip van de offerte doch voor het tijdstip van de levering of dienstverlening, worden door Dappr aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 4. Alle offertes voor drukwerk, reclame- en promotiemateriaal zijn gebaseerd op de bestemming en de oplage als bij de opdracht is overeengekomen. Bij gebreke van zodanige overeenkomst geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen bestemming en aantal.


Artikel 5. Voor het ontwerpen van een reclame- of advertentiecampagne dan wel een andere marketing en/of media activiteit, worden de kosten voor het maken van de nodige ontwerpen afzonderlijk in rekening gebracht, ongeacht of een en ander tot een (verdergaande) opdracht leidt. Dappr is gerechtigd om in dat geval een uurtarief te berekenen, vermeerderd met aan derden betaalde kosten, tenzij uitdrukkelijk een vaste prijs is overeengekomen.

Auteursrecht


Artikel 6. Het auteursrecht van alle door Dappr vervaardigde producties, blijft eigendom van Dappr.
De door Dappr ontworpen producties blijven het onvervreemdbaar eigendom van Dappr en mogen
zonder schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd of op andere wijze worden
gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld. Het auteursrecht van door Dappr bij derden
ingekochte producties blijft eigendom van deze derden.


Aansprakelijkheid


Artikel 7. Indien de opdrachtgever een opdracht door Dappr laat uitvoeren overeenkomstig de door de
opdrachtgever verstrekte aanwijzingen of met gebruikmaking van door deze verstrekte materialen,
vrijwaart de opdrachtgever Dappr voor alle aanspraken van derden ter zake van inbreuken op hun
octrooi-, merk of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de door
opdrachtgever opgedragen wijze van uitvoering.


Artikel 8. Dappr is geen schadevergoeding verschuldigd aan de opdrachtgever wanneer de uitvoering van
de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of vertraagd.


Artikel 9. Dappr is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gevolgen van gegevens of
aanwijzingen van de opdrachtgever of van derden die in opdracht van of namens de opdrachtgever
handelen. Dit geldt ook voor daden of nalatigheden van toeleveranciers van de opdrachtnemer, hun
ondergeschikten, en andere personen die door of vanwege de opdrachtnemer te werk zijn gesteld.


Artikel 10. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever de opdrachtnemer onverwijld
en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijk termijn ter zuivering van de
tekortkoming, en de opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichting
tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.


Artikel 11. Voor zover Dappr aansprakelijk zou kunnen zijn, om welke reden dan ook, dan zal deze
aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade en maximaal tot het
bedrag van de voor de (deel)opdracht overeengekomen prijs exclusief omzetbelasting. Indien de
overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan drie maanden, is de
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs exclusief
omzetbelasting voor drie maanden


Artikel 12. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat
opdrachtgever de schade binnen acht dagen na het ontstaan daarvan of na de ontdekking daarvan
schriftelijk bij de opdrachtnemer meldt.

Artikel 13. Onder directe schade wordtuitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die de opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van de opdrachtnemer
aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de
opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;


b. de kosten die de opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden
van zijn oude systemen of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat de
opdrachtnemer op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele
besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;


c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;


d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming op beperking van schade, voor zover de opdrachtgever
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze
voorwaarden.


Artikel 14. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.


Eigendomsvoorbehoud


Artikel 15. Onvermijdelijk het gestelde in artikel 6 behoudt Dappr zich overigens de eigendom van alle door
haar aan opdrachtgever afgeleverde goederen voor totdat al haar vorderingen op een opdrachtgever, uit
welke hoofde ook, volledig zullen zijn voldaan. Dappr is te allen tijde gerechtigd zonder tussenkomst van
de Rechter alle aan opdrachtgever afgeleverde en zich daar bevindende doch Dappr nog in eigendom
toebehorende goederen terug te nemen.


Wijzigingen in een opdracht en correcties


Artikel 16. Indien een opdrachtgever wijziging wenst in de uitvoering van een verstrekte opdracht, is Dappr
tot uitvoering hiervan slechts verplicht, indien en voorzover zulks in verband met de stand van de
werkzaamheden, met derden gesloten overeenkomsten en de overeengekomen levertijd, redelijkerwijs
nog mogelijk is. In dat geval is de opdrachtgever verplicht aan Dappr door haar reeds gemaakte kosten,
ook indien deze voor de uitvoering van de opdrachtgever in haar definitieve vorm nodeloos zijn gemaakt,
te vergoeden. In geen geval zal de opdrachtgever, die een opdracht heeft gewijzigd terwijl Dappr reeds
met de uitvoering daarvan was begonnen, enige prijsreductie of schadevergoeding kunnen vorderen op
grond van het feit dat deze wijziging niet volledig, of niet tijdig is gerealiseerd.

Artikel 17. Indien een opdrachtgever de opdracht wenst te wijzigen aldus dat de kosten daarvan worden
verminderd, zal het bedrag van die vermindering tegelijk met de wijziging tussen partijen moeten worden
overeengekomen. Bij gebreke van dien is Dappr slechts verplicht tot een prijsvermindering welke gelijk is
aan door Dappr aan derden minder betaalde kosten.


Artikel 18. Indien een opdrachtgever de levertijd van een opdracht wenst te bekorten, is Dappr gerechtigd
de eventueel daaraan verbonden hogere kosten boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.


Levering


Artikel 19. Levertijden worden door Dappr bij benadering opgegeven. Indien een vaste levertijd schriftelijk is
overeengekomen zal het niet tijdig leveren aan de opdrachtgever geen recht tot schadevergoeding
geven, tenzij de overschrijding van de levertijd te wijten is aan grove nalatigheid van Dappr. In dat geval is
de aansprakelijkheid van Dappr beperkt tot ten hoogste het bedrag waarvoor de opdracht is verstrekt.


Artikel 20. In geval van overmacht, waaronder begrepen storing in het bedrijf, breuk aan machines, brand,
staking, uitsluiting, oorlog, revolutie of verhindering als gevolg van overheidsmaatregelen alsmede het
niet nakomen door derden van hun verplichtingen jegens Dappr, is Dappr gerechtigd de levering
respectievelijk de werkzaamheden uit te stellen tot na het vervallen van de overmacht opleverende
omstandigheden dan wel de overeenkomst te annuleren, in welk geval de opdrachtgever geen
aanspraak op schadevergoeding kan maken.


Betalingen


Artikel 21. Indien een opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd heeft Dappr het recht voor elke deellevering
te factureren.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen facturen van Dappr te worden voldaan binnen 21
(eenentwintig) kalenderdagen na dagtekening. Indien een factuur niet tijdig op de vervaldatum wordt
voldaan, is de opdrachtgever aan Dappr een rente van 1,5 procent per maand over het bruto
factuurbedrag verschuldigd, waarbij gedeelten van een maand voor een volle maand worden gerekend.


Artikel 22. Dappr is bevoegd bij wijzigingen in de zakelijke gesteldheid van een opdrachtgever nog lopende
opdrachten terstond te annuleren dan wel voor de verdere uitvoering daarvan zekerheid te verlangen,
zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding kan maken.


Artikel 23. Indien een factuur niet op de vervaldag wordt voldaan en Dappr andere opdrachten van
dezelfde opdrachtgever in uitvoering heeft, is Dappr bevoegd die opdrachten te annuleren respectievelijk
zijn werkzaamheden te staken, zonder dat betrokken opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding kan
maken.

Artikel 24. Indien een opdrachtgever door Dappr te leveren goederen niet op de factuurdatum afneemt
blijven deze goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever bij Dappr opgeslagen, onverminderd
de verplichting van de opdrachtgever het verschuldigde factuurbedrag op de vervaldag te voldoen en
overigens onverminderd het gestelde in artikel 8 (Eigendomsvoorbehoud).


Voorts is opdrachtgever gehouden Dappr te vergoeden alle kosten, die Dappr maakt ter incasso van de
openstaande bedragen:


a. met name komen te zijnen laste: declaraties van advocaten en procureurs, zowel in als buiten rechte
(ook voor zover zij door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan), kosten van deurwaarders,
zaakwaarnemers en incassobureaus;


b. de buitengerechtelijke kosten van deze derden worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom zulks met
een minimum van € 150,-.;


c. te zijnen laste komen eveneens de kosten van faillissementsaanvragen


d. Dappr hoeft niet aan te tonen dat geclaimde inningskosten door Dappr zijn gemaakt.

Aldus opgetekend door:

Vincent Kleine

dappr.gemaakt

New Energy Coalition

KinderGordijnen

Omega

Omega

Zuidema Groep

Woonvacature

woonvacature

Omexom

Omexom

Blauwe Cross

Blauwe Cross

Keizer Kliniek

Keizer

HZG

HZG

Goed Nieuws

Goed Nieuws makelaars

Mekander

Mekander

Waterontharder

Samen weg werken

Samen weg werken

Laude

Laude

De Wemmenhoeve

De Wemmen Hove

Lambertz & Visser

Visser

De Ooster

De Oostergast

Albarello

Albarello

Driewielfiets aanhanger

Fijnhout Drenthe

Uiterwijk Winkel Verzekeringen

Holst dakbedekking

dappr.nieuws

Even een momentje voor jezelf? Lees dan onze stories voor inspiratie, om op de hoogte te blijven van innovaties en dappre verhalen.